Team

Curator : Chang,Pu-Teng
Co-host:Wu,Jiun-Yi
Curatorial execution:Huang, Yu-Ting
Project execution:Cheng,Yi-Ting
Art design:Xue,Ying-Mei
Motion photography:Mo,Lin Yi-Ye, Li,Chu-Hsin
Stage director:Lin,Chih-Wei
Exhibition design: Li,Cheng-Yang
Web design:8f-2
Cooperation in exhibition setting:Ten Real Studio, All Weak Worker, Shuxibu
Englisg translation: Sho Huang